Descriere job

Atribuțiile de bază a secției:
- Elaborarea analizei și prognozei pe termen scurt a activității economice și a inflației

Obiectivele postului:
- Elaborarea analizelor și prognozelor macroeconomice, elaborarea documentelor de politică monetară și dezvoltarea instrumentarului de analiză și prognoză aferent activității secției.

Cerințe minime obligatorii:
1. Studii superioare în economie cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 2 ani. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex.GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.
2. Experiență în domeniul analizei și prognozei macroeconomice prezintă un avantaj;
3. Cunoștințe în:
3.1.Teoria economică, teoria statistică, statistica social-economică, econometrie, inclusiv:
- Conceptele macroeconomice de bază (inclusiv PIB, PNB, inflație, ciclu de afaceri, mecanisme ale fluctuațiilor economice, politici macroeconomice, interdependențe și identități macroeconomice de bază, sistemul conturilor naționale, indicii de prețuri, cererea agregată, oferta agregată, piața muncii, sectorul public, balanța de plăți, cursul de schimb, piața financiară și de capital, etc.) și relațiile acestora față echilibrul și dezechilibrul macroeconomic;
- Conceptele monetare (inclusiv monedă, credit, instituție financiară, politică monetară, sistemul monetar, cererea și oferta de monedă, sistemul financiar, bancă centrală, sistemul de plăți, piața monetară, teoria monetară, instrumente financiare și monetare, mecanism de transmitere a politicii monetare, statistica monetară și financiară,etc.);
- Modelarea economică (inclusiv specificarea, testarea, simularea și prognozarea în baza de modele economice, precum ar fi modele liniare, modele simultane cu mai multe ecuații, VAR, SVAR, VECM, tehnici bayesiene; identificarea și eliminarea corelației în serie, a multicolinearității și heteroscedasticității din modele,etc.);
- Conceptele statistice (inclusiv proprietățile necesare ale estimatorilor statistici; tipologia distribuțiilor probabilistice; corelație; coeficient de corelație; varianță; covarianță; tipologia mediilor; metodele de netezire, extrapolare, filtrare, ajustare sezonieră și de conversie a frecvenței a seriilor de timp; cointegrarea seriilor de timp; componentele seriilor de timp; funcția de auto-corelare și de auto-corelare parțială; staționaritatea seriilor de timp,etc.)
3.2. Cadrul normativ în domeniul economic (în special cel cu implicații asupra politicii monetare);
4. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator
5. Cunoașterea utilizării aplicațiilor de calcul numeric și analiză statistică (inclusiv Matlab, Eviews, Demetra);
6. Cunoașterea limbii române la nivel foarte avansat;
7. Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;
8. Abilități:
8.1 Comunicare verbală și în scris eficientă;
8.2 Întocmire a documentelor oficiale;
8.3 Luare de decizii;
8.4 Învățare și dezvoltare continuă;
8.5 Lucru în echipă
8.6 Gândire critică;
8.7 Rezolvare a problemelor;
8.8 Investigare;
8.9 Creativitate.
9. Atitudini:
9.1 Integritate;
9.2 Responsabilitate;
9.3 Profesionalism;
9.4 Orientare către rezultate;
9.5 Credibilitate;
9.6 Perseverență.

Principalele atribuții funcţionale:

  • Colectează, prelucrează, analizează și păstrează informația necesară activității secției din diverse surse;
  • Elaborează analiza evoluției inflației și a activității economice;
  • Elaborează prognoza pe termen scurt a inflației;
  • Elaborează prognoza activității economice;
  • Menține și dezvoltă instrumentarul de analiză și prognoză a inflației și a activității economice;
  • Elaborează acte ce țin de competența secției.

Termen-limită:
- 04 ianuarie 2023

Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografie:

  1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
  2. Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu;
  3. Rapoartele asupra inflației;
  4. Manuale de teorie economică, teorie statistică, statistică social-economică, econometrie, monedă și credit.

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Prezentarea job-ului
Job postat:
2 luni în urmă
Tipul job-ului
Full Time
Salariul
Negociabil
Educaţie
Superioare
Experienţă
Constituie un avantaj